Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ‘ADIGO’ VOOR HET LEVEREN VAN (INTERNET) DIENSTEN:

Adigo ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 09148642

Adigo houdt zich bezig met het binden en boeien van (jonge) talenten aan bedrijven in diverse arbeidsmarktregio’s. Dit doet Adigo onder andere door de zichtbaarheid te vergroten van het bedrijfsleven, met haar carrièremogelijkheden, via webportals als bijvoorbeeld www.achterhoekwerkt.nl. Daarnaast door de ontwikkeling en organisatie van fysieke bijeenkomsten als De Talententuin. Voor meer informatie kijkt u op www.adigo.nl

Deze algemene voorwaarden betreffen de internetdiensten die Adigo aanbiedt via haar webportals als www.AchterhoekWerkt.nl en via de webportals van De Talententuin. 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing als iemand (hierna Cliënt) een rechtsverhouding aangaat met ‘Adigo’ of een tot haar groep behorende onderneming (hierna ‘Adigo’). Dat geldt ook voor aanbiedingen en alle (rechts)handelingen voorafgaande aan of ter uitvoering van die aanbiedingen en overeenkomsten. Afwijkende afspraken komen alleen tot stand als zij zijn vastgelegd door ‘Adigo’ en zijn aanvaard door Cliënt. Eventuele algemene voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing.

1.2 Door het aangaan van een rechtsverhouding met ‘Adigo’, verklaart Cliënt zich akkoord met deze algemene voorwaarden. ‘Adigo’ zal Cliënt op verzoek een exemplaar van deze voorwaarden per e-mail toezenden.

1.3 Een overeenkomst tussen ‘Adigo’ en Cliënt komt slechts tot stand door het aanvragen van een product/dienst door Cliënt en acceptatie en bevestiging door ‘Adigo’.

1.4 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien Cliënt een vrijblijvend aanbod van ‘Adigo’ aanvaardt, heeft ‘Adigo’ het recht het aanbod uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.

1.5 ‘Adigo’ behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen op de betreffende websites bekend worden gemaakt. Cliënt is verantwoordelijk voor het regelmatig herlezen van de algemene voorwaarden. Als na bekendmaking van de gewijzigde algemene voorwaarden de overeenkomst wordt verlengd of Cliënt een rechtsverhouding met ‘Adigo’ aangaat, wordt Cliënt geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard en is Cliënt daaraan gebonden.

1.6 ‘Adigo’ heeft het recht de diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Cliënt een verplichting jegens ‘Adigo’ niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, zonder dat Cliënt aanspraak kan maken op schadevergoeding met betrekking tot deze maatregelen.

1.7 ‘Adigo’ behoudt zich het recht voor om zelf te bepalen hoe en in welke volgorde de vacatures worden gepubliceerd op haar websites. 

Artikel 2 Diensten en bedrijfsprofielen

2.1 ‘Adigo’ stelt regionale arbeidsbemiddeling websites beschikbaar en deze zijn bedoeld voor het aanmaken van bedrijfsprofielen van werkgevers zoals gesteld in artikel 2.2. Daarnaast kan Cliënt bij ‘Adigo’ betaalde diensten afnemen voor het plaatsen van vacatures in haar bedrijfsprofiel. Ingestuurde of reeds gepubliceerde profielen van bedrijven die niet in overeenstemming zijn met de algemene doelstellingen van ‘Adigo’ of die naar het oordeel van ‘Adigo’ niet voldoende zijn ingevuld komen in aanmerking voor weigering of verwijdering van de website conform artikel 2.2.

2.2 De voornaamste maatstaf voor de beoordeling van bedrijfsprofielen is de mate waarin het bedrijf zich interessant genoeg presenteert voor de doelgroep van ‘Adigo’. Intermediairs worden ook gezien als bedrijf maar zijn enkel gemachtigd personeelswerving uit te voeren via de websites van ‘Adigo’ met als enig doel vacatures voor haar eigen organisatie te voorzien. Het is Intermediairs niet toegestaan via de websites van ‘Adigo’ te werven voor haar opdrachtgevers. De beoordeling van bedrijfsprofielen blijft echter nadrukkelijk het alleenrecht van ‘Adigo’. ‘Adigo’ kan bedrijfsprofielen te allen tijde zonder opgaaf van reden weigeren of verwijderen van haar site met restitutie van eventueel vooruitbetaalde vergoedingen conform artikel 3.6.

2.3 Het is niet toegestaan om in de inhoud van de bedrijfsomschrijving een vacaturebeschrijving op te nemen, tenzij anders met u is overeengekomen. Hiervoor dient de betaalde dienstverlening van Adigo, waarmee vacatures toegevoegd kunnen worden aan de bedrijfspresentatie en in het vacature overzicht getoond worden. Op die wijze kunnen wij vacatures beter verspreiden in ons netwerk voor een optimale opbrengst van sollicitaties op uw vacatures. Indien wij vacaturebeschrijvingen constateren in uw bedrijfspresentatie, dan zien wij dat als een acceptatie van het basisabonnement dat Adigo aanbiedt op het betreffende platform. Deze activeren wij voor u en u ontvangt de jaarfactuur voor het gebruik van dit basisabonnement. 

2.4 Cliënt zal zelfstandig een bedrijfsprofiel aanmaken en stelt desgewenst de benodigde materialen en gegevens beschikbaar voor de betreffende website die voor de uitvoering van de diensten van belang zijn.

2.5 ‘Adigo’ hoeft de juistheid en volledigheid van door Cliënt of derden aangeleverde materialen en gegevens niet te controleren. ‘Adigo’ is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid, onvolledigheid of andere onrechtmatigheid van de inhoud van de uit een databank aan Cliënt beschikbaar gestelde (selectie van) gegevens. Cliënt vrijwaart ‘Adigo’ voor alle aanspraken van derden die daarop betrekking hebben en alle uit die inhoud voor ‘Adigo’ ontstane schade, inclusief die ter zake van inbreuk op rechten van derden.

2.6 ‘Adigo’ garandeert niet dat de door haar te leveren diensten foutloos zullen zijn, een bepaald resultaat zullen bewerkstelligen, voldoen aan de specifieke eisen van Cliënt, noch dat zij geschikt zijn voor het door Cliënt beoogde doel. Indien ‘Adigo’ onvolkomenheden heeft veroorzaakt, zal ‘Adigo’ deze onvolkomenheden naar beste vermogen herstellen, mits de daarvoor benodigde gegevens beschikbaar zijn.

2.7 Tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen, mag ‘Adigo’ banners, buttons en andere voor reclame en promotie vatbare toepassingen (hierna Toepassingen) voor of ten behoeve van concurrenten van Cliënt op de ook voor Cliënt gebruikte internet sites opnemen.

2.8 ‘Adigo’ zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid van de relevante internetsites te bieden. ‘Adigo’ mag ook zonder voorafgaande bekendmaking aan Cliënt a) wijzigingen of verbeteringen aanbrengen in de internetsites, interfaces en apps, en b) de beschikbaarheid van de internetsites onderbreken of het gebruik ervan beperken ten behoeve van onderhoud of wijzigingen. ‘Adigo’ is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheden, noch voor andere tijdelijke niet-beschikbaarheid van internet sites.

2.9 Eventuele door ‘Adigo’ aan Cliënt ter beschikking gestelde goederen en materialen mogen door Cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de wijze waarop dit bij terbeschikkingstelling is bedoeld. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar.

2.10 Cliënt zal zich onthouden van activiteiten die ‘Adigo’, haar handelsnamen en haar websites kunnen benadelen.

2.11 ‘Adigo’ stelt de door haar genoemde (leverings)termijnen naar beste weten vast op grond van hetgeen bij het aangaan van de overeenkomst aan ‘Adigo’ bekend was en zal hen zo veel mogelijk in acht nemen. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt ‘Adigo’ niet in verzuim.

2.12 De websites van ‘Adigo’, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s, afbeeldingen, dienstmerken en de hyperlinks daarin, wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere vormen van (intellectuele) eigendomsrechten, eigendom van Adigo en/of tot Adigo behorende ondernemingen.

2.13 De websites van ‘Adigo’ kunnen hyperlinks naar derden bevatten. ‘Adigo’ aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van die websites.

2.14 De inhoud van de websites van ‘Adigo’ mogen niet worden gewijzigd, geherformuleerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, overgedragen, aangepast, gewijzigd, gedemonteerd, ingelijst, ontcijferd of anderszins weergegeven of verspreid op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Adigo’. Deze toestemming is niet vereist voor het kopiëren of het opslaan van deze website of delen daarvan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, en voorzien van alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten mededelingen worden intact gehouden.

2.15 Cliënt geeft met het accepteren van de Algemene Voorwaarden toestemming aan ‘Adigo’ om vacatureteksten geautomatiseerd over te nemen van de website waarop Cliënt haar vacatures publiceert. Cliënt kan deze informatie via haar bedrijfsaccount handmatig wijzigen of verwijderen.

Artikel 3 Duur en beëindiging

3.1 Indien partijen een overeenkomst aangaan voor een bepaalde duur, vangt de overeenkomst aan op de dag dat partijen haar aangaan. De overeenkomst wordt met betrekking tot het abonnement steeds stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Cliënt of ‘Adigo’ de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand (alles tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen).

3.2 Cliënt kan de overeenkomst alleen tussentijds ontbinden als ‘Adigo’ toerekenbaar tekort blijft schieten, na de redelijke termijn gesteld in een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling (onverminderd artikel 3.4 en 4.3).

3.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens een opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3.4 ‘Adigo’ kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Cliënt al dan niet voorlopig surséance van betaling wordt verleend of dit is aangevraagd, indien het faillissement van Cliënt is uitgesproken of aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. ‘Adigo’ zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3.5 Cliënt kan de overeenkomst niet ontbinden voor zover zij zonder tekortkoming is uitgevoerd of voor zonder tekortkoming uitgevoerde prestaties nog moet worden betaald.

3.6 ‘Adigo’ kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen met teruggave van vooruitbetaalde vergoedingen.

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1 ‘Adigo’ stelt de tarieven voor de door haar te verrichten diensten periodiek vast, in beginsel eens per jaar.

4.2 ‘Adigo’ mag haar tarieven door middel van een schriftelijke of elektronische kennisgeving op een termijn van ten minste één (1) maand aanpassen, ook lopende een overeenkomst.

4.3 Artikel 4.2 is niet van toepassing op een gratis bedrijfspresentatie.

4.4 Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door ‘Adigo’ aangekondigde verhoging van haar tarieven als bedoeld in artikel 4.2, is Cliënt gerechtigd binnen tien (10) werkdagen na de daar bedoelde aankondiging de overeenkomst schriftelijk te beëindigen tegen de in de kennisgeving van ‘Adigo’ genoemde datum waarop de prijs of tariefsaanpassing in werking zou treden.

4.5 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.6 Tenzij anders overeengekomen dient de volledige overeengekomen vergoeding voorafgaand aan de eerste levering te worden betaald. Cliënt zal facturen binnen 14 dagen na factuurdatum betalen in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. ‘Adigo’ hoeft pas na betaling te leveren.

4.7 Indien Cliënt niet op tijd betaalt, is Cliënt naast de wettelijke rente ook de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Artikel 5 Aansprakelijkheid van ‘Adigo’; vrijwaring

5.1 ‘Adigo’ aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

5.2 ‘Adigo’ is niet aansprakelijk voor:

a) schade als gevolg van het verspreiden van computervirussen en besmetting van hard en software van Cliënt met een computervirus;

b) de beveiliging van de door de Cliënt op de systemen van ‘Adigo’ opgeslagen gegevens; en

c) schade die ontstaat door het (al dan tijdelijk) niet toegankelijk zijn van een databank als gevolg van redelijkerwijs voor ‘Adigo’ niet voorzienbare of beïnvloedbare omstandigheden;

d) schade als gevolg van het verwijderen, de-publiceren of weigeren van de publicatie van een bedrijfsprofiel op ‘Adigo’;

e) alle overige situaties waarin ‘Adigo’ zich in deze Algemene Voorwaarden en in overeenkomsten gesloten met Cliënt haar aansprakelijkheid jegens Cliënt heeft uitgesloten.

5.3 De totale aansprakelijkheid van ‘Adigo’ wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal twee maal het bedrag van de betreffende opdracht (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EURO 5.000,- (vijfduizend Euro).

5.4 De totale aansprakelijkheid van ‘Adigo’ voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 100.000 (honderdduizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

5.5 Aansprakelijkheid van ‘Adigo’ voor gemiste omzet, winst of besparingen is uitgesloten.

5.6 Buiten de in artikel 5.3 en 5.4 genoemde gevallen rust op ‘Adigo’ geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

5.7 De aansprakelijkheid van ‘Adigo’ wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt ‘Adigo’ onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ‘Adigo’ ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ‘Adigo’ in staat wordt gesteld adequaat te reageren.

5.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ‘Adigo’ meldt.

5.9 ‘Adigo’ is niet aansprakelijk voor schade die de Cliënt lijdt als gevolg van gebruik door derden van de door ‘Adigo’ geleverde of ter beschikking gestelde goederen of diensten en Cliënt vrijwaart ‘Adigo’ tegen aanspraken van derden terzake.

5.10 Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen deze termijn een aanvang is gemaakt.

5.11 Cliënt vrijwaart ‘Adigo’ voor alle aansprakelijkheid die de volledigheid van de publicatie van vacatures betreft. Cliënt is ermee bekend dat deze automatische vacature publicatie een ‘betaversie’ is, waardoor de volledigheid niet gegarandeerd kan worden. De automatische vacatureplaatsing werkt alleen als de website van Cliënt voldoet aan de voorwaarden van de door ‘Adigo’ ontwikkelde betaversie. Adigo tracht de automatische publicatie zo nauwkeurig mogelijk te verzorgen. 

Artikel 6 Overmacht

6.1 Onder overmacht in de zin van artikel 6:75 BW wordt aan de zijde van ‘Adigo’ mede verstaan: het niet volledig en tijdig door een derde nakomen van diens verplichtingen jegens ‘Adigo’, werkstakingen, storingen in de verbinding met internet, storingen in het telefoonnet van de telecommunicatie aanbieder, volledige bezetting van de inbelpunten van ‘Adigo’ en uitval van elektriciteit.

6.2 Als de overmachtsituatie langer dan één (1) maand heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar rato afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen

7.1 De overeenkomst(en) tussen ‘Adigo’ en Cliënt, alsmede deze algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht.

7.2 Alle geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank Gelderland. Er is een geschil als een der partijen dat bij aangetekend schrijven stelt.

7.3 Indien deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij de onverbindend verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelten van) deze algemene voorwaarden en die geen onverbindend-verklaring rechtvaardigt en niet vernietigbaar is.

7.4 In geval van strijdigheid tussen (de interpretatie van) de Engelse en de Nederlandse teksten van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

‘Adigo’ staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09148642.

Laatst aangepast op maandag, 15 januari 2024 13:29